ENTRADES I HORARIS

Les visites turístiques als recursos monumentals de Villena estan sotmeses a l’ordenança fiscal reguladora T-32 de l’Ajuntament de Villena. Sempre en compliment de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, i del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.

Els horaris poden canviar durant l’any a causa de la celebració de determinats esdeveniments en els monuments i museus, o amb vista a ponts o períodes vacacionals, de la qual cosa es donarà la informació pertinent en aquesta mateixa web.

Enllaç per a descarregar en PDF els Horaris i Taxes 2024, per veure o descarregar feu clic a la icona superior de descàrrega.